Algemene gebruiksvoorwaarden voor www.L3online.com

Op deze pagina vindt u de algemene gebruiksvoorwaarden van https://www.L3online.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door L3online.com. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
L3online is handelend onder deze naam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder Prodis BV

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie die L3online op haar platform communiceert is alleen toegankelijk bij het afsluiten van een van de abonnementsvormen zoals L3online deze hanteert.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van L3online.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd. Genoemde zaken zijn dan ook origineel en persoonlijk.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met L3online.com te mogen claimen of te veronderstellen.

L3online.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. L3online.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.L3online.com op deze pagina.